Information clause

In accordance with Regulation of the European Parliament and of the EU Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as: “GDPR"), we would like to inform you that:

 

[Administrator, data protection officer, contact details]

 1. The administrator of your personal data is Neurohm Sp. z o.o. Sp.k. with headquarters in Warsaw, at 9/2 Flory Street, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number 0000449548, by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, NIP 7010369265, REGON 146535475 (hereinafter referred to as: "Administrator").
 2. Contact with the Administrator is possible in writing - to the address 9/2 Flory Street, 00-586 Warsaw or electronically - to the e-mail address office@neurohm.com
 3. You can also contact Data Protection Officer by writing to Flory 9/2, 00-586 Warsaw or electronically - to the e-mail address dpo@neurohm.com.

 

 

 [Source of personal data]

 1. Your personal data:

(a) have been directly provided by you;

or

(b) were obtained by the Administrator from publicly available sources, i.e. from publicly available registers (such as industry registers, lists of industry association members) and from publicly accessible websites and social networks containing your contact details.

 

[Category of relevant personal data]

 1. The administrator will process the following categories of your personal data:

(a) identification details (i.e. names, surnames, name of the position held / name of the function held, name of the entity represented by you (e.g. your employer's company)),

(b) contact details (i.e. telephone number, email address, mailing address).

 

[Purpose and basis for processing of personal data]

 1. Your personal data will be processed in order to:

(a) contact and communicate with you, in particular, respond to your request to the Administrator - pursuant to art. 6 par. 1 lit. f) GDPR, i.e. based on the legitimate interest pursued by the Administrator, which is communication with you, and in particular contact with the person who initiated contact with the Administrator;

(b) market the Administrator's services:

- in relation to existing clients (i.e. for the duration of the contract between the Administrator and you) - pursuant to art. 6 par. 1 lit. f) GDPR, i.e. based on the legitimate interest pursued by the Administrator, which is the direct marketing of its services;

- in other cases (i.e. in relation to potential and former clients) - pursuant to art. 6 par. 1 lit. a) GDPR, i.e. based on a voluntary expression of your consent;

(c) establish, investigate or defend any claims between you and the Administrator - pursuant to art. 6 par. 1 lit. f) GDPR, i.e. based on the legitimate interest pursued by the Administrator, which is the possibility of pursuing claims;

 

 1. If you provide your personal data to the Administrator - it should be remembered that providing your personal data by you is voluntary, but it is necessary to contact the Administrator (not providing data results in the administrator's inability to respond). Providing personal data and consenting to the processing of personal data in order to receive marketing services and products from the Administrator is voluntary, but is necessary in order to present you the product and service offer of the Administrator.
 2. The Administrator will not make decisions in an automated way, including as a result of profiling.

 

[Categories of recipients of personal data]

 1. Your personal data may be disclosed to the following entities: employees and associates of the Administrator, IT service providers, entities providing consultancy, legal and accounting services. These entities will be disclosed only those personal data that are necessary to perform the contract linking the Administrator with such entities.
 2. Your personal data may be made available to entities and authorities authorized to process such data on the basis of legal provisions.
 3. The administrator does not intend to transfer your personal data to countries outside the European Economic Area or any international organizations.

 

[Term of storage of personal data]

 1. Your personal data will be processed for the period:

(a) necessary for the purposes for which the data are processed (see point 5);

or

(b) pending the submission of objections (if the basis of the processing is in the legitimate interest of the Administrator);

or

(c) until consent is withdrawn (if processing is based on consent);

- depending on which of the above events occurs earlier.

 

 1. Later, the Administrator will retain them until potential claims are settled.

[Rights]

 1. You have the right to access your personal data and the right to demand their rectification, removal or limitation of their processing.
 2. You have the right to transfer personal data, i.e. to receive from the Administrator your personal data, which you provided to the Administrator, in a structured, commonly used, machine-readable format. You may require the Administrator to send this data to another Administrator.
 3. To the extent that the basis for the processing of your personal data is the premise of the legitimate interest of the Administrator, you have the right to object to the processing of your personal data.
 4. To the extent that the basis for the processing of your personal data is your consent, you have the right to withdraw it. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing that has been applied on the basis of consent before its withdrawal.
 5. In order to exercise the above rights, please contact the Administrator or the data protection officer, using the above mentioned contact details (contact details indicated above - see points 1 and 2).
 6. In addition, the User has the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data (pol. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), if the User thinks that the data processing violates GDPR.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 

[Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Neurohm Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-586), przy ul. Flory 9/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000449548, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7010369265, REGON 146535475 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Flory 9/2, 00-586 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail office@neurohm.com.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych pisząc na adres Flory 9/2, 00-586 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail iod@neurohm.com.

 

 [Źródło pochodzenia danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe:
  • zostały bezpośrednio podane przez Pana/Panią Administratorowi w związku z zainicjowanym przez Pana/Panią kontaktem z Administratorem;

bądź

 • zostały pozyskane przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z publicznie dostępnych rejestrów (takich jak rejestry branżowe, listy członków stowarzyszeń branżowych) oraz z publicznie dostępnych stron internetowych i portali społecznościowych zawierających Pana/Pani dane kontaktowe.

[Kategoria odnośnych danych osobowych]

 1. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa zajmowanego stanowiska/nazwa pełnionej funkcji, nazwa podmiotu reprezentowanego przez Pana/Panią (np. firma Pana/Pani pracodawcy)),
  • dane kontaktowe (tj. numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny).

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • kontaktu i komunikacji z Panem/Panią, w szczególności odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie skierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z Panem/Panią, a w szczególności kontakt z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  • marketingu towarów i usług własnych Administratora:
 • w stosunku do obecnych klientów (tj. przez czas trwania umowy pomiędzy Administratorem a Panem/Panią) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
 • w pozostałych przypadkach (tj. w stosunku do potencjalnych i byłych klientów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Pani zgody;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń;

 

 1. Jeżeli podaje Pan/Pani swoje dane osobowe Administratorowi – to należy pamiętać, że podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przez Administratora marketingu jego usług i produktów jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przedstawienia Panu/Pani aktualnie oferty produktowej i usługowej Administratora.
 2. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze i księgowe. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej Administratora z takim podmiotem.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 5); bądź
  • do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora); bądź
  • do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda);

- w zależności, które z powyższych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 1. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 1 i 2).
 6. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.
TOP